Vedtægter

§ 1.  Klubbens navn er DIN SKIKLUB. Klubbens hjemsted er Slagelse kommune.

§ 2.  Klubbens formål er at fremme interessen for og udviklingen af skisporten.

§ 3.  Klubben er medlem af Danmarks Skiforbund under Danmarks Idrætsforbund, og underkastet disse forbunds love og regler.

§ 4.  Klubbens regnskab går fra 1. juli til 30. juni.

§ 5.  Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen. Kontingentet forfalder til betaling den 1. november. Et medlemskab er ikke gyldigt før kontingentet er betalt. Udover optagelse af enkeltmedlemmer kan grupper optages på særlige vilkår fastsat af bestyrelsen. Optagelse af sådanne grupper skal i hvert enkelt tilfælde godkendes af bestyrelsen.

§ 6.  Klubbens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, der består af 5 medlemmer. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således, at 3 afgår på lige år og 2 afgår på ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Formand og kassereren skal være myndige. Bestyrelsen repræsenterer klubben i alle forhold og dens på lovlige måde vedtagne beslutninger. Bestyrelses suppleanter vælges for 1 år. Bestyrelsen er bemyndiget til at antage medlemmer til besættelse af ledige suppleantposter mellem to generalforsamlinger. De to revisorer vælges for 2 år ad gangen, således at 1 afgår på lige år, og 1 afgår på ulige år.

§ 7.  Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden efter behov eller, når et bestyrelsesmedlem ønsker det. Formanden er berettiget til at handle på klubbens vegne i sager, der ikke tåler udsættelse, men skal i så fald fremføre sagen for bestyrelsen ved førstkommende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Formanden og Kassereren tegner bestyrelsen udadtil.

§ 8.  Kassereren har ansvaret for klubbens økonomi herunder regnskabsaflæggelse og bogføring. Klubbens revisor kan til enhver tid forlange at få regnskabet og kassebeholdningen forevist.

§ 9.  Bestyrelsen kan suspendere eller udelukke et medlem, der har overtrådt klubbens vedtægter og bestemmelser eller har skadet klubbens omdømme, dog først efter at vedkommende har haft lejlighed til at fremføre sit forsvar. Det udelukkede medlem kan appellere afgørelsen til endelig beslutning til førstkommende generalforsamling.

§ 10.  Generalforsamlingen er øverste myndighed i alle klubbens anliggender og afgør selv sin lovlighed. Hvert aktivt medlem fyldt 14 år har på generalforsamlingen én stemme, og stemmeret kan kun opnås ved personligt fremmøde eller ved skriftlig fuldmagtsafgivelse.

§ 11.  Generalforsamlingen indvarsles med mindst 14 dages varsel i på klubbens hjemmeside og via e-mails registreret i skiklubbens medlemsdatabase.

§ 12.  Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i september/oktober måned med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning og drøftelse af den kommende sæson.
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
  4. Behandlingen af indkomne forslag.
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Valg af bestyrelse.
  7. Valg af bestyrelsessuppleanter.
  8. Valg af revisor.
  9. Valg af revisorsuppleant.
  10. Evt.

§ 13.  Beslutninger tages med almindeligt stemmeflertal, dog kræver vedtægts­ændringer, at 2/3 af de tilstedeværende stemmer for. Hvis blot et medlem kræver det, skal afstemningen foregå skriftligt.

§ 14.  Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det eller senest 4 uger efter, at mindst 1/3 af klubbens medlemmer skriftligt har udtrykt ønske herom til bestyrelsen.

§ 15.  Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingen. For den ekstraordinære generalforsamlings vedkommende skriftligt senest 4 dage efter indvarslingen.

§ 16.  Klubben kan kun opløses efter vedtagelse på 2 hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 1 måneds mellemrum. Opløses klubben tilfalder dens midler og ejendele Danmarks Skiforbund. Ovenstående vedtægter er vedtaget på en stiftende generalforsamling i Slagelse Skiklub den 26.november 1981.

Senest revideret den 9. oktober 2022.