Generalforsamling 2022

søndag, 9. oktober klokken 13:00
9. oktober kl. 13:00 til 16:00

Kirke Værløsevej 38
Kirke Værløsevej 38, 3500 Værløse, Denmark
39
Deltagere
0
Inviterede

Bestyrelsen indkalder herved til ordinær generalforsamling i Din Skiklub, søndag den 9. oktober 2022, kl.13.00-16.00.

Tilmelding og afstemning til generalforsamling

Eventet er kun for medlemmer og det er gratis at deltage. Sidste tilmelding til generalforsamlingen er den 1. oktober 2022. Hvis du ønsker at deltage i generalforsamlingen SKAL du tilmelde dig på klubbens hjemmeside. Når du tilmelder dig generalforsamlingen skal du svare på om du deltager fysisk eller online (via Teams). Generalforsamlingen foregår fysisk hos firma Alucaiter, Kirke Værløsevej 38, 3500 Værløse. For dem der deltager online via TEAMS inviteres du på den e-mailadresse, der er knyttet til din profil. Afstemning vil foregå fysisk ved håndsoprækning i lokalet eller ”raise hand” for at stemme ja ved afstemningerne.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
 4. Behandlingen af indkomne forslag
  Forslag til behandling på generalforsamlingen skal, jf. vedtægterne, være modtaget senest 7 dage før generalforsamlingen dvs. senest den 2. oktober 2022

  Bestyrelsen foreslår følgende ændringer af vedtægterne med følgende begrundelser:
  1. Vi kan ikke opkræve kontingent den 1. oktober når generalforsamlingen, hvor kontingentet bliver fastsat, de sidste 10 år og fremover bliver afholdt efter denne dato: Kontingentopkrævningsdato i §5 foreslås således ændret fra 1. oktober til 1. november.

   §5 Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen. Kontingentet forfalder til betaling den 1. november. Et medlemskab er ikke gyldigt før kontingentet er betalt. Udover optagelse af enkeltmedlemmer kan grupper optages på særlige vilkår fastsat af bestyrelsen. Optagelse af sådanne grupper skal i hvert enkelt tilfælde godkendes af bestyrelsen.

    
  2. For at lette bestyrelsens samarbejde med det offentlige samt vores bank foreslår bestyrelsen at der i vores vedtægter indføres hvem der tegner bestyrelsen udadtil, således at ikke hele bestyrelsen skal skrive under på alle dokumenter. Ændringen foreslås ved tilføjelse til §7 at det er formanden og kassereren der tegner bestyrelsen udadtil.

   § 7 Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden efter behov eller, når et bestyrelsesmedlem ønsker det. Formanden er berettiget til at handle på klubbens vegne i sager, der ikke tåler udsættelse, men skal i så fald fremføre sagen for bestyrelsen ved førstkommende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Formanden og Kassereren tegner bestyrelsen udadtil.

Jf. §13 så kræver vedtægtsændringer at disse bliver godkendt med 2/3 stemmeflertal på den ordinære generalforsamling.

 1. Fastsættelse af kontingent.
  Da vores udgifter til driften af klubben herunder udgifter til medlemssystem, Dropbox samt bankgebyrer og regnskabssystem igennem årene er blevet dyrere og vores tilskud fra kommunen desværre er faldet betydeligt, indstiller bestyrelsen til at medlemsgebyret forhøjes fra kr. 200,- til kr. 250,- for hvert medlem over 5 år.
 2. Valg af bestyrelse.

På valg:                          Christian Horn (modtager genvalg)
                                        Rikke Meyer (modtager genvalg)
                                        Michael Als (modtager genvalg)

Ikke på valg:                  Jens Christiansen
                                        Ole Porsvig

Valg af bestyrelsessuppleanter.

På valg:                           1. Suppleant - Carsten Olsen (modtager genvalg)
                                          2. Suppleant - Sia Møller (modtager genvalg)

 1. Valg af revisor.

På valg (ulige år):        Leif Pedersen
På valg (lige år):          Lars Frederiksen (modtager genvalg)

 1. Valg af revisorsuppleant.

På valg:                           P.t. ubesat

 1. Evt.

Under generalforsamlingen vil der til de fysisk fremmødte være kaffe/the/vand/øl samt kage. Efter generalforsamlingen vil der være hyggeligt samvær.

39
Deltagere
0
Inviterede
Tilmeldingskrav:
 • Alderskrav: Fra 14 år til og med 99 år
Tilmeldingsfrist: